مرده ها جوان می مانند

مرده ها جوان می مانند

مرده ها جوان می مانند" روایتی چند شاخه ای از آلمان طی سال های 1918 تا 1945 است. آنا زگرس در این کتاب شخصیت هایی را خلق کرده است که از لحاظ اجتماعی و تاریخی نمونه وار هستند و هر کدام به مثابه ی نماینده ی طبقه ی خویش در پیدایش...