شماره صفرم

شماره صفرم

شماره صفرم" هفتمین رمان و آخرین اثر پیش از مرگ اومبرتواکو است که مخاطب را به شهر میلان در 1992 می برد. رمان درباره روزنامه ای است که هرگز قرار نیست چاپ بشود و در شماره صفر می ماند. اکو در این اثر به روشنی سیستم مافیایی،...