باقی مانده های آشویتس

باقی مانده های آشویتس

جورجو آگامبن در کتاب از آشویتس چه می ماند: شاهد و بایگانی (باقی ماند های آشویتس) پروژه هوموساکر را ادامه می دهد، پروژه ای پژوهشی که او پیش از آن با کتاب درخشان هومو ساکر: حیات برهنه و قدرت حاکم آغاز کرده بود و سال های پس از...