Home / راهنمای نگارش مقالات

راهنمای نگارش مقالات

نام نويسنده اول۱،نام نويسنده دوم۲

۱ آدرس سازماني نويسنده اول

۲ آدرس سازماني نويسنده اول

 

نام و نشانی ایمیل نویسنده مسئول:

نام و نام خانوادکی

info@mobinmag.ir

چکيده

چکيده‎اي از مقاله با نگارشي روان، رسا و خوانا و با قلم بي بی نازنین ۱۰ نگاشته شود. طول چکيده نبايد از ۳۰۰ کلمه بيشتر شود. از اشاره به منابع و مراجع در چکيده بايد خودداري شود. چکيده بايد به صراحت بيانگر طرح مسئله، راه حل پيشنهادي نويسندگان و نتايج به دست آمده از پژوهش باشد.

 

واژگان کليدي: کلید واژه اول، کلید واژه دوم، کلید واژه سوم.

 


مقدمه

متن مقاله با قلم بی نازنین ۱۱ با فاصله بين خطوط ۱ نوشته شود. توصيه مي‎شود براي کلمات و اصطلاحات بيگانه، برابرهاي فارسي آشنا و رايج به کار گرفته شود. در صورت نياز به استفاده از واژه‎هاي انگليسي در متن فارسي از قلم Times New Roman 10 استفاده گردد.

فرمت و نحوه ارسال مقالات

مقالات ارسالي بايد در  فرمت Word  همراه با نام و مشخصات کامل نويسندگان ارسال گردد.

 

آئين نگارش

توصيه جدي مي‎شود که نويسندگان محترم، نکات و آيين نگارش فارسی را رعايت و در نوشتار علمي لحاظ کنند.

حداکثر صفحات

طول مقاله در ويرايش نهايي حداکثر ۲۰ صفحه است، نويسندگان بايد توجه داشته باشند تا بيشينه طول مقاله رعايت شود.

ارجاع به مقالات و منابع

شيوه‎ي مورد قبول ارجاع به منابع و مقالات در متن،  شيوه‎اي مشابه نشريات موسسه‎ي IEEE است. در اين شيوه در بين متن، مقالات مورد ارجاع به ترتيب از شماره ۱ در بين دو براکت ([]) نمايش داده مي‎شود. سعي شود منابع و مراجع با نرم‎افزار EndNote  يا ابزار مراجع ويرايشگر متن MS-Word 2010 جمع آوري و مديريت شود. شيوه ارجاع به منابع گوناگون (مقالات مجلات، مقالات کنفرانس، کتاب، بخشي از کتاب، …) در بخش مراجع آورده شده است.

روابط رياضي

توصيه جدي مي‎شود روابط رياضي با استفاده از ويرايشگر مخصوصي که در محيط MS-Word از پيش نصب شده است، نوشته شوند و اندازه و شکل آنها متناسب با متن انتخاب شوند. متغيرهاي هر رابطه بايد به صورتي درست و کامل تشريح شوند. اين متغيرها، در متن با استفاده از ابزار Insert Symbole و به صورت پررنگ ايتاليک نوشته شوند، مانند : λ، φ و يا Xp .

کليه روابط و فرمول‎ها بايد به ترتيب نگارش در متن مقاله شماره‎گذاري شده و مطابق نمونه زير آماده شوند.

 

(۱)

 

اشکال و جداول

اشکال بايد در متن با شماره‎هاي پي در پي نام گذاري شوند و با کيفيتي مناسب قابل خواندن با توان تفکيکي بهتر از DPI  ۳۰۰ و در جاي مناسب، (بعد از ارجاع به شکل)، قرار گرفته باشند. سعي شود عرض هر شکل از عرض ستون متن بيشتر نشود. توضيح هر شکل بايد با متني با قلم بی نازنین ۱۰ در زير و وسط شکل نوشته شود. جداول نيز بايد مشابه اشکال وارد شوند، با اين تفاوت که توضيح جداول در بالا و وسط آنها خواهد آمد. متن جداول با قلم بی نازنین ۱۰ نوشته شود.

عناوين بخش‎ها

اين عناوين بايد با قلم بی نازنین ۱۳ سياه آورده شوند.

عناوين زير بخش‎ها

عنوان زير بخش‎ها بايد با قلم بی نازنین پر رنگ ۱۲ آورده شوند.

عناوين زير زير بخش‎ها

عناوین زير زير بخش‎ها نيز بايد با قلم بی نازنین پر رنگ ۱۱ آورده شوند.

سپاسگزاري

بخش سپاسگزاري از لحاظ نگارشي بايد با ساير بخش‎هاي مقاله همسان باشد.

مراجع

بخش مراجع نيز به شماره گذاري نياز ندارد، ولي بايد با ساير بخش‎هاي مقاله همخوانی داشته باشد. فهرست مراجع به زبان انگليسي با قلم Time new roman و فارسي بی نازنین ۱۱، همانند مثال‎هاي زير براي «مقاله چاپ شده در نشريات»، «كتاب» و «مجموعه مقالات كنفرانس» تهيه شود. توجه به اين نکته ضروريست که مراجع بايد به صورت تک ستوني وارد گردند.

  • نحوه ارجاع به مقاله چاپ شده در نشريات و ژورنال ها

 

Author1, A., Author2, B.C. and Author3, D. (Year).  “Article Title.” Full Journal name. Vol.#, No.#, PP. Xx-yy.

  • نحوه ارجاع به کتاب

 

Author1, A., Author2, B.C. and Author3, D. (Year).  “Title of Book.” Name of Publisher. City of Publication.

 

  • نحوه ارجاع به مقالات موجود در مجموعه مقالات کنفرانس ها

 

Author1, A., Author2, B.C. and Author3, D. (Year).  “Article Title.” Proc. Name of Proceeding or conference, Editor1, A., Editor2, B., Editor3, C. and Editor4, T. (Eds.), Time and place of Conference.

 

 

مراجع

 

Smith J (2007) How to write a manuscript. Rep  ۴۸۵, Department of Geodetic Science, The Ohio State University, Columbus. [۱]
Colombo O (1981) Numerical methods for harmonic analysis on the sphere, Report No.310, Dept. Geod. Sci and Surv., Ohio State Univ., Columbus, Ohio. [۲]
[۳] ثقفي،  ا.،  لواساني،  ه.،  ۱۳۸۷، راهنماي نوشتن مقالات جهت ارسال به مجله،  جلد ۳۷، شماره ۱، ۱۳۸۷٫