فرم اشتراک مجله فرهنگ مبین
اشتراک افراد حقیقی
نام و نام خانوادگی :
تاریخ تولد :……../……../………
میزان تحصیلات : شغل :
 تلفن همراه :
آدرس :
کد پستی :
اشتراک افراد حقوقی
نام موسسه یا شرکت:
نام تحویل گیرنده:
تلفن همراه:
آدرس :
کد پستی- صندوق پستی:
راهنمای اشتراک :

هزینه اشتراک (۱۲شماره در سال)

نوع اشتراک

پست عادی

پست سفارشی

سالیانه

۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال

شماره حساب ۲۲۳۸۰۰۱۰۹۷۰۱۳۱، نزد بانک پاسارگاد، شعبه بلوار کشاورز، بنام مهدی محققی

کارت بانک پاسارگاد ۲۶۷۸ ۰۲۱۱ ۲۹۱۰ ۵۰۲۲  IR250570022380001097013001

-فرم اشتراک را کامل و خوانا پر کرده و کد پستی و شماره تلفن تماس راحتماً بنویسید و به ایمیلmobinmag@yahoo.com ارسال نمایید .
-کپی فیش بانکی را تا زمان دریافت نخستین اشتراک نزد خود نگاه دارید .
-از فرستادن وجه نقد جداً خودداری فرمایید.
-هرگونه تغییر نشانی را سریعاً به اطلاع دفتر نشریه برسانید.