جورجو آگامبن در کتاب از آشویتس چه می ماند: شاهد و بایگانی (باقی ماند های آشویتس) پروژه هوموساکر را ادامه می دهد، پروژه ای پژوهشی که او پیش از آن با کتاب درخشان هومو ساکر: حیات برهنه و قدرت حاکم آغاز کرده بود و سال های پس از آن را نیز درگیر نگارش و انتشار جلدهای پرشمار دیگر آن بود.
آگامبن در این کتاب می کوشد معنا وامکان شهادت را روشن سازد. او در مقابل موضع” بیان ناپذیری” اردوگاه و سکوت درباره آشویتس، شروع به سخن گفتن می کند و با تاسی از پریمولوی، پرسش از اقتدار شاهد را پیش می کشد: چگونه نجات یافتگان می توانند به نیابت از غرق شدگان سخن بگویند و به جای آنها شهادت دهند؟ باقی مانده های آشویتس اثر جورجو آگامبن توسط مجتبا گل محمدی ترجمه و توسط نشر بیدگل منتشر شده است

این خبر را به اشتراک بگذارید :