شماره صفرم” هفتمین رمان و آخرین اثر پیش از مرگ اومبرتواکو است که مخاطب را به شهر میلان در ۱۹۹۲ می برد. رمان درباره روزنامه ای است که هرگز قرار نیست چاپ بشود و در شماره صفر می ماند. اکو در این اثر به روشنی سیستم مافیایی، فراماسونری، کاموررآ، کوزانوسترا و سیستم بسته ی کلیسا و واتیکان را نشان می دهد.
از طرفی اکو در این کتاب به نویسندگان جوان می آموزد چگونه برای نوشتن یک رمان باید اطلاعات گوناگون را پیش از نشستنو نوشتن رمان پوشه برداری و جمع کرد.
شماره صفرم اثر اکو با ترجمه سرروس شاملو توسط نشر نگاه منتشر شده است

این خبر را به اشتراک بگذارید :