نخستین دموکراسی اثر پال وودراف با ترجمه بهزاد قادری و سمانه فرهادی توسط نشر بیدگل منتشر شده است

این کتاب به سه دلیل خواندنی است: اول بررسی تطبیقی بین نخستین دموکراسی در یونان باستانو امریکای قرن بیست ویک ، دوم این روزها دموکراسی را صادراتی یا پدیده ای اعطایی معرفی می کنند، بی آن که عرف جوامع را در نظر بگیرند و سوم صرف نظر از بحث مبانی فلسفی، سیاسی و اجتماعی دموکراسی نویسنده بخش اعظم دموکراسی یونان باستان را حاصل آرمان تراژیک در ادبیات و آئین های نمایشی یونان باستان معرفی می کند.
اهمیت این کتاب از این جهت است که وودراف در چارچوب بحث حرکت به سوی همسازی اجتماعی در یونان باستان سه چیز را کنون و محور این حرکت می داند: دولت و مردم، عرف جامعه و آموزش و پرورش.

این خبر را به اشتراک بگذارید :