شماره جدید ماه ماهنامه فرهنگ مبین منتشر شد
شماره خرداد ماه ماهنامه فرهنگ مبین منتشر شد

شماره خرداد ماه ماهنامه فرهنگ مبین منتشر شد وبه زودی برای مشترکان ارسال می گردد در این شماره میخوانیم توسعه و روابط انسانی نگاه حرفه ای به مشاغل فرهنگ و توسعه اقتصاد امنیت در کسب و کار الکترونیک مدیریت شهری و گردشگری سبک زندگی رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست معرفی کتاب

شماره خرداد ماه ماهنامه فرهنگ مبین منتشر شد وبه زودی برای مشترکان ارسال می گردد

در این شماره میخوانیم

توسعه و روابط انسانی
نگاه حرفه ای به مشاغل
فرهنگ و توسعه اقتصاد
امنیت در کسب و کار الکترونیک
مدیریت شهری و گردشگری
سبک زندگی
رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست
معرفی کتاب