شماره دی ماه ماهنامه فرهنگ مبین منتشر شد

شماره دی ماه ماهنامه فرهنگ مبین منتشر شد

  شماره جدید ماه ماهنامه فرهنگ مبین منتشر شد وبه زودی برای مشترکان ارسال می گردد در این شماره میخوانیم ده گام برای کاهش رفتارهای غیرقانونی در سازمان بهبود رفاه نیروی انسانی مدیریت حداقلی. لطفا از دفتر کارتان...